S5 QRP Club

S5 QRP club,
uradno deluje od leta 2002 (ex. YU QRP klub),
združuje ljubitelje dela s QRP (majhna moč oddajnika do 5W) in ostale radioamaterje.
Ukvarjamo se s konstrukcijo naprav, preizkušanjem anten in tekmovanji.
S5 QRP club je tudi član Zveze radioamaterjev Slovenije

ARM
Enkrat letno organiziramo tekmovanje v spomin vseh prijateljev, ki jih ni več med nami in z delom na radijskih frekvencah posvetimo spomin nanje. Tekmovanje je vsako leto 1. maja z imenom AR Memorial, ARM.

Naslov:
S5 QRP Club
Ulica heroja Šarha 22
3000 Celje

Davčna številka: 36739715

Uradne ure niso opredeljene, dobivamo se po potrebi.
Ostale informacije preko telefona in elektronske pošte.


Častna člana S5 QRP cluba:
Vlado Šibila, S51VO, SK
Drago Grabenšek, S59AR, SK


Zgodovina S5 QRP Cluba:
Zgodovina S5 QRP Club-a se je pričela že pred uradnim nastankom prve sekcije QRP radioamaterjev iz Celja. O QRP dejavnosti v Jugoslaviji pred letom 1980 v drugem prispevku, uradno združenje QRP pa se formira 17.01.1980 v Celjskem radioklubu LT EMO Celje – YU3EOP.

Tendenca ustanovitve sekcije se je kazala že leta 1978, pravnomočno pa združenje QRP po tedanjih pravilnikih ni bilo izvedljivo. Z velikim posluhom se je tedanje vodstvo radiokluba LT EMO Celje odločilo, da moralno in materialno podpre QRP dejavnost. Ustanovljena je bila QRP sekcija radiokluba LT EMO Celje, z nalogo združiti Celjske radioamaterje v organiziran pristop pri QRP delu in konstruktorstvu.

Prvi štirje člani YU3TVN-Goran, YU3TPQ-Zvone, YU3TFW-Dušan in YU3UQR-Rado, nosilci dejavnosti v naslednjih petih letih, smo krstno tekmovanje QRP WINTER DL TEST opravili s štirimi HOME MADE TX/RX in eno klubsko dipol anteno.
Članstvo v sekciji se je povečevalo nad pričakovanji in še v istem letu smo zaradi zanimanja organizirali prvo Jugoslovansko QRP tekmovanje – QRP TEST Celje.

Ob razumevanju predsednika kluba YU3NBY – Vlada in ostalih Celjskih radioamaterjev, ter sekretarja Zveze radioamaterjev Slovenije YU3AR-Draga, nam je uspelo zagotoviti tudi nekaj sredstev, tehniko in znanje, za pravo poplavo idej v konstruktorstvu. Pričeli smo izdajati mesečno glasilo z imenom CQ QRP. Na sestankih SRJ in vseh shodih, smo se izrecno zavzemali za povečan odnos do tehničnega znanja in
konstruktorstva, ki v največji meri sovpada s QRP dejavnostjo, ter razrešitve pravnega statusa vseh ozko usmerjenih dejavnosti, kar je trajno vplivalo na kasnejši razmah QRP dejavnosti.

Odziv preko 100 članov iz vseh republik Jugoslavije nam je dal podporo pri ustanovitvi Jugoslovanskega QRP združenja z imenom YU QRP C. Navezali smo odnose s tedaj delujočimi QRP klubi po svetu (12) in WQF federacijo. Največ sodelovanja in podpore smo prejeli s strani angleškega (G-QRP-C) in ameriškega (ARCI).
Ob polnem razmahu je imel YU QRP C – 277 članov, ki so aktivno sodelovali s prispevki za glasilo, sodelovali pri izvedbi tedenskih skedov S5 QRP C na frekvenci 3560 kHz. Na skedih so sodelovali tudi tuji radioamaterji. Aktivirali smo pozivni znak YU3QRP, ter nekako zapostavili naše tekmovanje QRP TEST Celje, na račun bistveno povečanega sodelovanja v svetovnih QRP tekmovanjih.(WINTER&SUMMER DL QRP po 25 postaj iz YU)

Glasilo smo po petih letih izhajanja ukinili zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in nerešenih vprašanj financiranja, ter prispevke o dejavnosti delno prenesli v revijo Radioamater, pozneje pa v slovensko glasilo CQ ZRS. Naša velika želja in veliko vloženega truda za uvedbo QRP kategorije v POKALU ZRS (KVP) se je uresničila zadnja leta pred osamosvojitvijo.

V sodelovanju z ZRS smo pripomogli k izvedbi konstrukcije in prodaje prvega slovenskega QRP TS (QRP 805 in QRP 808), ki je dodatno dvignil zanimanje za QRP v Sloveniji (največja zahvala gre našemu dolgoletnemu sekretarju ZRS). V letih po 1990 je bila opazna večja iniciativa posameznikov v tekmovalnem delu in bistveno zmanjšanem konstruktorstvu, kar je delno posledica odpiranja trgov in padanja cen postaj.

Po osamosvojitvi Slovenije se je QRP dejavnost nadaljevala v neorganizirani obliki po celotni Sloveniji. Na to kaže kopica prispevkov o tehničnih rešitvah za QRP postaje v našem glasilu, izredni rezultati naših operaterjev v QRP kategorijah svetovnih tekmovanj, ter obilica razgovorov z OC QRP iz celotne Slovenije. Neformalno smo se QRP amaterji povezali v združenje že 1987, ustanovitveni sestanek ljubiteljev združenja je bil leta 1988 v Slovenj Gradcu, leta 1989 pa smo formalno oživeli S5 QRP Club, ki naj bi v sodelovanju z združenji enako mislečih QRP v Sloveniji naše vrste povezal, organizacijsko pripomogel k ponovni oživitvi skedov, ter povečal predstavitev Slovenije v svetu in v QRP dejavnosti.

V državnem tekmovanju POKAL ZRS smo tri leta prispevali praktično nagrado QRP TS za prvo uvrščenega v QRP kategorji, kar je pomeni stimulacijo in navduševanje novih operaterjev za QRP delo.

S5 QRP Club je pravno obliko društva sprejel na občnem zboru januarja 2002 in s tem postavil temelje za nadaljne delo.